มอบน้ำสะอาดให้กับสถานปฏิบัติธรรม


มูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต

บริจาคการบำบัดน้ำสะอาดให้กับสถานธรรมกวนหยัน 

ณ สถานธรรมกวนหยัน  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยการมอบถังกรองน้ำเหล็กแบบแรงดันหน้าวาล์ว ขนาด 40X12 เซนติเมตร

พร้อมแร่ไพโรลูไซต์ จำนวน 160 Kg หรือ จำนวน 4 กระสอบ   และค่าดำเนินการ

มูลค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  15,000.00 บาท

เพื่อบำบัดน้ำประปาที่มีสีขุ่นและมีกลิ่นคลอรีน ออกจากน้ำ

เนื่องจากสมาชิกทุกท่านกินเจจำเป็นต้องแช่ผักผลไม้ในน้ำสะอาด

แต่ที่ผ่านมาได้กินผักแช่/ล้างด้วยน้ำประปาที่มีกลิ่นคลอรีนตลอดมา 

ท่านประธานมูลนิธิฯ คุณชูชาติ รักษาวงศ์ ได้เห็นความทุกข์ยากลำบากของมวลสมาชิกสถานธรรม

ในการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาด

จึงมีความประสงค์บริจาคการบำบัดน้ำประปาให้สะอาด ด้วยเหตุผลตามกล่าวข้างต้น

ขอทุกท่าน อนุโมทนาสาธุการ ในการบริจาคครั้งนี้ด้วยกันเทอญ...