โครงการทำน้ำสะอาดให้กับการประปาหมู่บ้านวัดสารภี


มูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต

บริจาคการบำบัดน้ำสะอาดให้กับวัดสารภี และประปาหมู่บ้านสารภี

ณ วัดสารภี  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

วันที่  15 พฤษภาคม  2561

โดยใช้ แร่ไพโรลูไซต์ ในการกำจัดสนิมเหล็กและโลหะหนักอื่นๆ ออกจากน้ำ

เพื่อให้วัดและชุมชนมีน้ำสะอาดใช้ และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชน

จำนวน 17 ตัน หรือ 425 กระสอบ  รวมมูลค่าเป็นเงิน 850,000.00บาท