โครงการร่วมรณรงค์เล่นสงกรานต์ด้วยน้ำสะอาด


มูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต

ร่วมรณรงค์เล่นสงกรานต์ด้วยน้ำสะอาด

วันที่ 12-15 เมษายน 2561

บริเวณรอบคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยการบำบัดน้ำประปาให้สะอาดด้วยการกรองผ่านแร่ไพโรลูไซต์

ได้น้ำที่ใสสะอาดให้ประชาชนใช้เล่นสงกรานต์อย่างชื่นมื่น ม่วนงันสันเล้า