บทความ 1
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ มูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต 
แก่สมาชิก สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561