บริการ


มูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต  
บริการทำน้ำสะอาดให้กับชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน วัด สถานปฏิบัติธรรม 
ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์


  • S__13533215.jpg
    บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ มูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตแก่สมาชิก สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงามเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561