เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต  

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน  2561 

ตามใบสำคัญจดทะเบียนเลขที่ ชม ๖๐๓

คณะกรรมการเริ่มแรกของมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต

๑. นายชูชาติ  รักษาวงศ์               ประธานกรรมการ

๒. นายอธิษฐาน  วงศ์ใหญ่            รองประธานกรรมการ

๓. นายศักดา  ดาราวรรณ              รองประธานกรรมการ

๔. นางชิตมนัสนันทน์  เจียกขจร     กรรมการ

๕. นายประชา  ฬ่อสุวรรณ             เหรัญญิก/เลขานุการ